Itt jár Ön:

 

A támogatás célja

A támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, ennek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ami magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

A pályázók köre

A kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan KKV nyújthat be, amelyik

 • rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelű gazdasági társaság, egyéni cég,
 • nem tartozik a KATA hatálya alá.

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 – maximum 629.300.000 Ft.

 A támogatás teljes összege vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ám csak bizonyos feltételek teljesülése mellett válik részben vagy egészben vissza nem térítendővé.

 Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 629 300 000 Ft. Az előleg folyósítása azonnali előleg formájában történik a Támogatói Okirat hatálybalépését követően.

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

 

Kategória

Létszám

Maximális elszámolható összköltség

(a kategórián belüli létszámtól függetlenül)

1.

3-9 főig

99 millió

2.

10-19 főig

299 millió

3.

50-99 főig

449 millió

4.

100-149 főig

599 millió Ft

5.

150-199 főig

749 millió Ft

6.

200-249 főig

899 millió Ft

 

A támogatás maximális mértéke

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:

1-2. benyújtási szakasz

Támogatási kategória

Fejlesztés helyszíne

Maximális támogatási intenzitás

Mikro-, kis- és középvállalkozás

Átmeneti támogatás

 

 

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

 

70%

 

 

Közép-Dunántúl

Pest megye fejletlenebb települési felhívás szerint

Nyugat-Dunántúl

 

55%

 

Piliscsaba, Pilisjászfalu

45%

 

 

Pest megye fejlettebb települései felhívás szerint

 

 

3. benyújtási szakasz

Támogatási kategória

Fejlesztés helyszíne

Maximális támogatási intenzitás

Mikro- és kisvállalkozás

Középvállalkozás

Képzési támogatás

Csekély összegű

támogatás

 

Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Dél-Dunántúl

 

70%

60%

 

Közép-Dunántúl

Pest megye fejletlenebb települési felhívás szerint

 

 

Nyugat-Dunántúl

 

 

55%

 

 

 

 

45%

45%

 

 

 

 

35%

 

 

Piliscsaba, Pilisjászfalu

 

Pest megyek fejlettebb települései felhívás szerint

 

 

 

40%

 

 

45%

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Technológiafejlesztés, beleértve

 • a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és/vagy
 • az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

e) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység.

 A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

Kizáró ok lehet támogatás tekintetében, ha:

 • a fejlesztés Budapest területén valósulna meg,
 • a projekt tartalma nincs összhangban a Felhívásban megfogalmazott célokkal,
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét;
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 • fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • fejlesztési igénye szálláshely/ fürdőfejlesztésre irányul,
 • a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz- 1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be (kivéve, ha elutasították).

 

Beadás dátuma

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19. Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft
 1. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 1. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

 

Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

 

Területi korlátozás

A tervezett projekt Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósítható.

 

A támogatás célja

A hitelprogram az Európai Unió által biztosított, a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság elhárítása. A program keretében nyújtandó Forgóeszköz hitellel - készletbeszerzésre, működési költség, bér és járulékai, valamint rezsiköltség finanszírozására - a gazdasági nehézségekkel küzdő, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro, kis-, és középvállalkozások talpon maradásának biztosítását, a járvány utáni működés felkészülését támogatják.

A pályázók köre

A Hitelprogram keretében támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, telephellyel, gazdaságilag potenciálisan életképes, mikro-, kis- és középvállalkozások, akik 2019-ben már rendelkeztek legalább 1 lezárt üzleti évvel.

Gazdálkodási formakód szerint: korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság, szociális szövetkezet, iskola szövetkezet, egyéb szövetkezet, európai szövetkezet (SCE), egyéni cég, egyéni vállalkozó

TEÁOR szerint (a főtevékenységnek 2019.01.01-én szerepelnie kell a cégkivonatban, egyéni vállalkozói nyilvántartásban):

 • éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
 • rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
 • italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 • filmvetítés (TEÁOR 5914),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
 • sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
 • előadó-művészet (TEÁOR 9001),
 • előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),
 • művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 • múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 • növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
 • sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
 • sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
 • vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),
 • n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),
 • szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
 • kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),
 • egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),
 • utazásközvetítés (TEÁOR 7911),
 • utazásszervezés (TEÁOR 7912),
 • n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939),

Az újraindítási gyorskölcsönt igénybe vehető tevékenységi körök az alábbiakkal bővült:

 • TEÁOR 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4751 Textil-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4761 Könyv-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4764 Sportszer-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4765 Játék-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4771 Ruházat kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 477601 Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem,
 • TEÁOR 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme,
 • TEÁOR 4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme,
 • TEÁOR 5629 Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás,
 • TEÁOR 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése,
 • TEÁOR 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
 • TEÁOR 7990 Egyéb foglalás,
 • TEÁOR 8553 Járművezetés oktatás,
 • TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás,
 • TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő,
 • TEÁOR 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása,
 • TEÁOR 9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása,
 • TEÁOR 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása,
 • TEÁOR 9525 Óra-, ékszerjavítás,
 • TEÁOR 9529 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása,
 • TEÁOR 9602 Fodrászat, szépségápolás,
 • TEÁOR 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás.

Nem folyósítható kölcsön olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak, amely:

 • évben nem rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel,
 • évi lezárt üzleti évének eredménye negatív,
 • a GINOP-8.3.5-18 hitelprogram „B” keretében pozitív hitelbírálati döntéssel rendelkezik,
 • nem az előírt TEÁOR szerinti tevékenység van bejegyezve főtevékenységként,
 • március 16-ot követően 50%-os vagy azt meghaladó mértékű tulajdonosváltás történt (kivéve meglévő tulajdonosi körön belüli tulajdonosváltást, vagy öröklést),
 • tulajdonosa/vezető tisztségviselője szankciós listán szerepel,
 • tulajdonosának vagyoni részesedése lefoglalás alatt áll,
 • tulajdonosa/vezető tisztségviselője cégvezetéstől eltiltás hatálya alatt áll,
 • mesterségesen teremtette meg a támogatás megszerzéséhez szükséges körülményeket,
 • nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • december 31-én nehéz helyzetben levő vállalkozásnak minősült,
 • fizetésképtelenségi eljárás alatt áll, megmentési/szerkezetátalakítási támogatásban részesült,
 • a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

 

Az igényelhető támogatás összege

Minimum 1 – maximum 10 millió HUF. Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a Végső Kedvezményezett 2019. évi teljes üzleti évének árbevételét, saját forrás nem szükséges. A keretösszeg 100 milliárd Forint, amelyből a budapesti és Pest megyei megvalósításra nyújtott kölcsönök nem haladhatják meg a keretösszeg 40%-át. Folyósításra egyszeri alkalommal a hitelösszeg 100%-át elérő előleg igénybevételével van lehetőség.

A kölcsön típusa

Éven túli lejáratú forgóeszköz típusú kölcsön.

 A kölcsön kamata, díjak, jutalékok, futamidő

 • kamat: 0% / év,
 • kezelési költség: nem kerül felszámításra,
 • rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra,
 • előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra,
 • szerződésmódosítási díj: nem kerül felszámításra,
 • késedelmi kamat: a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat,
 • futamidő: a kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 120 hónap,
 • rendelkezésre tartási idő: a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 3 hónap,
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 36 hónap,
 • elszámolás határideje: a megvalósítást (fizikailag és pénzügyileg befejezett), a folyósítást követő 18 hónapon belül kell igazolni, de legkésőbb 2024.01.31-ig.

Egyéb lehetséges költségek: értékbecslői, közjegyzői és követelésbehajtási díj.

Törlesztés ütemezése

A kölcsön bármikor elő-, vagy végtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását eredményezné. A törlesztés a türelmi idő lejártát követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, esedékessége a tárgyhónap 15. napja.

Elszámolható költségek köre

 1. Készlet beszerzés költségei
 • csak a szavatossági időn belüli, az elfekvő készletek értékével csökkentett anyag, késztermékek, áruk,
 • nem finanszírozható a használt készlet, idegen készlet (vállalkozás telephelyén tárolt idegen készlet, vállalkozás által idegen helyen tárolt készlet, úton levő készlet, a bizományosi, ügynöki készlet), beérkezett, nem számlázott készlet, bérmunka vagy javítás céljából kölcsönadott/átvett készlet, közvetített szolgáltatás.
 1. Működési költségek finanszírozásának költségei:
 2. a) a Sztv. 78. § (1) bekezdése szerinti egyéb termeléshez szükséges költségek,
 3. b) a Sztv. 78. § (2) bekezdése szerinti anyagok beszerzési költségei,
 4. c) a Sztv. 78. § (3) bekezdése szerinti igénybe vett szolgáltatások értéke,
 5. d) a Sztv. 79. §-a szerinti munkaerő költségek,
 6. e) közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.9.1.1. pontja szerint, beleértve a telefon, fax, internet, egyéb telekommunikáció költségeit).

Nem elszámolható költségek

 • levonható adó, közteher, akkor sem, ha a végső kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe vevője nem él a visszaigénylés lehetőségével,
 • kamattartozás-kiegyenlítés,
 • hitelkamat, kivéve a kamat-, vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás,
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek,
 • általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozás,
 • vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása, kölcsöntörlesztés,
 • üzletileg érintett személytől/partnertől történő beszerzés,
 • mezőgazdasági termelő vállalkozási projekt.

 A hitelkérelmek benyújtása, igénybevételi lehetőség

A hitelkérelem csak az MFB Zrt-vel szerződéses kapcsolatban álló Közvetítőhöz nyújtható be. Kérelmet benyújtani 2021. március 8-tól – 2021. november 30-ig lehet. Egy kedvezményezett egyszer részesülhet támogatásban.

Biztosítékok köre

Az elvárt fedezettség mértéke:

 • gazdasági társaság esetén a többségi természetes személy végső tulajdonos(ok) készfizető kezessége, egyéni vállalkozó/cég esetén a tulajdonostól különböző természetes személy készfizető kezessége, vagy
 • az elvárt fedezettség mértéke a tőkekitettség 20 %-a, az egyes biztosítékok fedezeti szorzóval diszkontált befogadási értékéből számítva.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • hitelintézet által vállalt garancia.

 

GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A támogatás célja
A divat és dizájnipari tervező-gyártó szektor kb. 90-100 ezer főnek ad munkát. Az érintettek az ország területén viszonylag egyenletesen helyezkednek el, így jelentős a szerepük az ország peremén található kis-közepes települések, foglalkoztatási agglomerációk tekintetében. A ruházati gyártásban jellemzően alacsony képzettségű, női munkavállalók vannak többségben. A koronavírus járvány gazdasági hatása érzékenyen érintette az ágazatot a külföldi eladások lassulása, elakadása miatt.

A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

A pályázók köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthat be minden olyan mikro- és kisvállalkozások, amely (rendelkezik):

- minimum 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
- éves átlagos statisztikai állományi létszáma a benyújtást megelőző évben legalább 1 fő volt,
- esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a benyújtást megelőző évben minimum 2.500.000 Ft volt,

Forrás összege: a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft. A támogatott kérelmek várható száma: 200-350 db.

A támogatás formája: a Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül
a 4.4.2.4 fejezetben foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén.

A támogatás mértéke, összege
A támogatás 5.000.000 – 150.000.000 Ft között vehető igénybe, maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás maximális mértéke
A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Önállóan támogatható tevékenységek
- új eszközök, gépek, technológiai rendszerek/kapacitások kialakítása, automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák fejlesztése,
- folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia, intelligens gyártási megoldások beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek
- gyártási licenc, know-how, immateriális javak (max. 10%),
- ingatlan beruházás, -bővítés, átalakítás (max. 50%),

- információs technológia-fejlesztés (max. 50%)
- iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10%)
- marketing tevékenység és tanácsadás (max. 10%)
- bérköltség-támogatás, munkafeltételek kialakítása (max. 15%).

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

Kizáró ok lehet támogatás tekintetében, ha:
- olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma nincs összhangban a Felhívás céljával,

- nem felel meg a Felhívás feltételeinek,
- a pályázó saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző év beszámolója alapján negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá csökkent,
- a projekt elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja a pályázó megelőző üzleti éves árbevételét,
- ellene végrehajtási eljárás van folyamatban,
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás,
- kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV, amely jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt,
- a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik,
- állami támogatás visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
- kérelmét visszavonta, vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik

Területi korlátozás
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Beadás dátuma
A kérelmek benyújtására 2021. január 5 - 2021. március 4. között lehetséges..

Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói Okirat kibocsátására kerül sor.

Alkategóriák